Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

EllaElla
16:29
9943 595e 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaawaken awaken

July 15 2019

EllaElla
13:27
8410 22a4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaawaken awaken
EllaElla
13:26

July 14 2019

EllaElla
18:52

July 13 2019

EllaElla
11:05
It's amazing how our hearts can still feel sad abou something today that happened such a long time ago.  You learn so much. You learn to never let someone be such a priority in your life, when all you are to them is an option. You learn you can miss something but still not want it back.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaawaken awaken
EllaElla
11:05
4705 6b01
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaawaken awaken

July 12 2019

EllaElla
14:57
EllaElla
14:57
EllaElla
14:57
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
EllaElla
14:56
EllaElla
14:56
Wybierz towarzysza życia z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć 90% twojego szczęścia lub nieszczęścia.
— internety
EllaElla
14:56
EllaElla
14:56
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."

July 11 2019

EllaElla
21:22
9797 6d5b
Reposted fromkarahippie karahippie viawakemeupx wakemeupx
EllaElla
21:21
Person who break you, can't fix you.
— Jay Shetty, mood of the moment
EllaElla
08:36
7290 e606 500
EllaElla
08:36
EllaElla
08:36
EllaElla
08:36
Reposted fromshakeme shakeme viasignofthemoth signofthemoth

July 10 2019

EllaElla
15:44
2687 ebf6 500
Reposted fromgrobson grobson viasignofthemoth signofthemoth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl